Drukuj
18
Mar

VALLADOLID: SEMINARIUM PICM PT. „AGENDA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PO ROKU 2015”

0117 marca br. w Instytucie Studiów Europejskich w Valladolid odbyło się seminarium zatytułowane „Agenda Zrównoważonego Rozwoju po Roku 2015” (see program here), zorganizowane przez Międzynarodową Platformę ds. Współpracy i Migracji (PICM), przy wsparciu ze strony hiszpańskiego Sekretariatu Generalnego Współpracy Międzynarodowej na rzecz Rozwoju. Seminarium przyczyniło się do zwiększenia poziomu wiedzy oraz lepszego zrozumienia celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju po Roku 2015.

Sesję inauguracyjną otworzył José Ramón González, Wicerektor ds. Relacji Międzynarodowych Uniwersytetu w Valladolid. Powitał wszystkich obecnych i podkreślił solidarne zaangażowanie Uniwersytetu w sprawy społeczeństwa. Następnie zabrał głos Rafael Rodríguez-Ponga, Przewodniczący PICM. Przedstawił on w skrócie Platformę oraz jej działalność i cele.

 

02Jako ostatnia zabrała głos María de Diego, Dyrektor Generalna Stosunków Instytucjonalnych i Działań Zewnętrznych Rządu Regionu Kastylia i León. W swoim wystąpieniu mówiła o decentralizacji współpracy na rzecz rozwoju, o dotychczasowych osiągnięciach i o przyszłych wyzwaniach w tym zakresie, nawołując do większego zaangażowania społeczeństwa w działania mające na celu walkę z ubóstwem, które jest jeszcze udziałem wielu osób.

Następnie zaprezentowany został pierwszy panel zatytułowany „Od Milenijnych Celów Rozwoju po Cele Zrównoważonego Rozwoju” pod przewodnictwem José Luís Alonso, Profesora Antropologii Uniwersytetu w Valladolid. W panelu wziął również udział Francisco Quesada, Doradca w Kancelarii Sekretarza Generalnego ds. Współpracy na rzecz Rozwoju hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy (SGCID-MAEC).

03W pierwszej części swego wystąpienia mówił o wynikach osiągniętych na szczeblu światowym dzięki Milenijnym Celom Rozwoju, szczególnie podkreślając: redukcję o połowę liczby osób żyjących w skrajnym ubóstwie, zwiększenie dostępu do wody pitnej do poziomu 89% ludności świata w porównaniu z 76% w roku 1990, postępy w zwalczaniu malarii i gruźlicy, poprawę stanu zdrowia kobiet ciężarnych i zmniejszenie o 45% wskaźnika umieralności okołoporodowej, eliminację nierówności płci w szkolnictwie podstawowym, itd. Z drugiej strony, pokreślił potrzebę intensyfikacji działań w innych aspektach, w których osiągnięto mniej satysfakcjonujące wyniki, jak na przykład w kwestii zmniejszenia wskaźnika umieralności dzieci, który mimo poprawy, nadal jest zbyt wysoki. Inny poważny problem to zwiększające się w ostatnich latach zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju środowiska.

W drugiej części wystąpienia Francisco Quesada poinformował o postępach prac nad hiszpańską propozycją do Agendy Rozwoju po Roku 2015, poprzez którą Hiszpania pragnie ponowić swe zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju ludzkości. Na stanowisko Hiszpanii składają się dwa bloki: zasady nowej Agendy Rozwoju po Roku 2015 oraz 12 celów.  Wśród zasad, figurują następujące: nacisk na koncentrację na MCR i, przede wszystkim, na sprawach ludzi, w celu eliminacji ubóstwa i redukcji nierówności, zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach oraz włączenie krajów o średnim dochodzie. Natomiast jeżeli chodzi o Cele Rozwoju po Roku 2015 uzgodniono następujące cele wymienione poniżej:

1. Eliminacja ubóstwa i zmniejszenie narażenia na ubóstwo. 
2. Zmniejszenie nierówności: rozwój w równości.
3. Zrównoważony rozwój środowiska.
4. Demokratyczne sprawowanie rządów i przestrzeganie praw człowieka, pokój i bezpieczeństwo.
5. Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet.
6. Bezpieczeństwo żywnościowe i żywienia.
7. Zdrowie: powszechna opieka zdrowotna.
8. Powszechny dostęp do wysokiej jakości kształcenia.
9. Prawo człowieka do wody i urządzeń sanitarnych.
10. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony rozwój gospodarczy. Tworzenie godziwych miejsc pracy.
11. Zrównoważona energia dla wszystkich.
12. Globalne partnerstwo na rzecz nowej agendy rozwoju.

04Jako drugi przedstawiono panel zatytułowany „Stanowisko Narodów Zjednoczonych w kwestii Celów Zrównoważonego Rozwoju”. Przewodniczyła mu Maribel Alañón, Sekretarz Techniczna PICM i Dyrektor Generalna Fundacji Humanizm i Demokracja (H+D). W ramach panelu zabrała głos Paloma Durán, Dyrektor Funduszu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNPD). Paloma Durán omówiła działania Organizacji Narodów Zjednoczonych mające na celu zagwarantowanie rozwoju, skupione wokół: Agendy Rozwoju 2015, kluczowych punktów Agendy Rozwoju po Roku 2015, procesu Po Roku 2015 oraz Funduszu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W swoim wystąpieniu omówiła pokrótce raport na temat przeprowadzonych działań i zapisów związanych z procesem Agendy Rozwoju po Roku 2015, łącznie z zaprezentowanym w styczniu br. sprawozdaniem Sekretarza Generalnego ONZ pt.: „Droga ku godności do roku 2030: położenie kresu ubóstwu, przekształcanie życia wszystkich i ochrona planety”.

W sprawozdaniu tym wysuwa się propozycję globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju opartego na prawach, którego punktem centralnym jest człowiek i nasza planeta. I tak, kluczowe punkty Agendy Rozwoju po Roku 2015 to wezwanie do globalnych działań oraz powstanie światowych sojuszy z udziałem nowych partnerów, z włączeniem społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. 2015 jest rokiem kluczowym ze względu na to, że w najbliższych miesiącach zostaną wynegocjowane ostateczne parametry Agendy.

Dalszą część wystąpienia mówczyni poświęciła Funduszowi, podkreślając następujące priorytetowe tematy:

1) Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony rozwój gospodarczy. Tworzenie godziwych miejsc pracy.
2) Bezpieczeństwo żywnościowe i żywienia.
3) Prawo człowieka do wody i urządzeń sanitarnych.

Oraz tematy przekrojowe: Zrównoważony rozwój, równość płci i sojusze publiczno-prywatne.

Tytułem ilustracji spraw poruszanych na konferencji przestawiono dwa programy zrealizowane dzięki Funduszowi na Cele Zrównoważonego Rozwoju: 1) przeprowadzony w Etiopii program mający na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet oraz 2) program zrealizowany w Peru, którego celem było stworzenie łańcucha wartości dla komosy ryżowej (quinoa) i innych zbóż andyjskich.

Na zakończenie, Paloma Durán przestawiła następujące wnioski i podzieliła się z uczestnikami następującymi refleksjami: ONZ przywiązuje ogromną wagę do adaptacji do zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i zwiększenia odporności na te zmiany; do przydziału odpowiedzialności i zobowiązań oraz monitorowania ich realizacji jak również do tworzenia ram udziału wszystkich zaangażowanych podmiotów.

05Trzeci panel poświęcony był „Stanowisku Unii Europejskiej wobec Celów Zrównoważonego Rozwoju”. Panel zaprezentował Josep Calvó, Skarbnik PICM i Przewodniczący Stowarzyszenia Ośrodków Badawczych Basenu Morza Śródziemnego, który przestawił Gabriela de Cáceres, Doradcę ds. Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. W swym wystąpieniu Gabriel de Cáceres przedstawił kontekst sytuacji na świecie oraz omówił działania prowadzone przez Unię Europejską, zmierzające do wynegocjowania przez państwa członkowskie ogólnej agendy działań w obszarze socjalnym, ekonomicznym i środowiskowym.  Przedstawił prace w ramach UE w zakresie objętym Agendą Rozwoju po 2015 Roku, prowadzone w kontekście globalnie spójnym, ale w którym jednocześnie istnieją wielkie różnice. Wśród wielu innych, podał przykład stanowiska Hiszpanii w UE w obronie pomocy dla krajów o średnich dochodach, w których nadal koncentruje się duży procent (70%) ludności żyjącej w ubóstwie.

06Ostatni panel seminarium zatytułowany był „Agenda Finansowania Rozwoju po 2015 roku”. Przewodniczyła mu Maria Reina Martín, Wiceprzewodnicząca PICM i Sekretarz Generalna Associação para a Formação, Investigação e Desenvolvimento Social dos Trabalhadores (FIDESTRA). Referat panelowy wygłosił Javier Sota, Koordynator Programu Monitorowania Hiszpańskiej Polityki Współpracy (Fundacja FIIAPP). W tej ostatniej części seminarium Javier Sota przedstawił historię procesu finansowania rozwoju od Konsensusu z Monterrey z 2002 r. po Konferencję w Doha w 2008 r., której celem było dokonanie przeglądu zobowiązań z Monterrey w kontekście kryzysu gospodarczo – finansowego.

W dokumencie końcowym konferencji, zawarto, między innymi, następujące wnioski:

1) Utrzymanie zobowiązań Oficjalnej Pomocy na rzecz Rozwoju,
2) Szczególne uwzględnienie problematyki płci, wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet,
3) Zwalczanie oszustw podatkowych,
4) Wsparcie dla Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, oraz inicjatyw Global Compact i EITI,
5) Zwiększanie innowacyjnych źródeł finansowania rozwoju,
6) Zwiększenie wpływu przekazów pieniężnych imigrantów na rozwój krajów pochodzenia,
7) Współpraca z krajami o średnich dochodach,
8) Cel zrównoważenia zadłużenia i przegląd ram zrównoważonego rozwoju,
9) Zobowiązanie do sfinalizowania rundy duhańskiej światowych negocjacji handlowych,
10) Wparcie dla integracji regionalnej, handlu południe – południe i inicjatywy Aid for Trade, oraz
11) Zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności (światowy sojusz na rzecz rolnictwa i żywienia).

Następnie mówca przedstawił klasyfikację form finansowania w zależności od różnych kryteriów, takich jak: źródła środków pomocowych (wewnętrzne i międzynarodowe), ich charakter (publiczne i prywatne), koszty dla odbiorców (finansowanie dotowane i niedotowane) oraz rodzaje udzielanej pomocy (finansowa i niefinansowa). Po omówieniu powyższych tematów, mówca przedstawił następujące wnioski: mechanizmy wspierania i finansowania rozwoju są obecnie szerzej zakrojone niż w przeszłości; nie należy uznawać za substytucyjne różnych źródeł pomocowych; oficjalna pomoc rozwojowa jest najważniejszym źródłem dla krajów o średnich i niskich dochodach; wdrożenie Agendy Rozwoju po Roku 2015 przy finansowaniu pochodzącym jedynie z darowizn byłoby trudne, instrumenty zwrotne to podstawowy składnik środków pomocowych; bardzo istotny jest rozwój własnych mocy i współpraca w obszarze wiedzy i technologii.

Koncentrując się na hiszpańskim stanowisku w kwestii finansowania Agendy Rozwoju po Roku 2015, mówca wskazał na konieczność wspierania zdolności do uruchamiania środków wewnętrznych (zwalczanie oszustw podatkowych, rajów podatkowych, przeszkód we współpracy sądowej, itp.), środki pieniężne wysyłane przez imigrantów do krajów pochodzenia, innowacje w zakresie finansowania (podatek od transakcji finansowych), oficjalna pomoc rozwojowa (wsparcie dla zmiany koncepcji: TOSD – Total Official Support for Sustainable Development) oraz spójność polityczna (w odniesieniu do zadłużenia, handlu i stabilności finansowej). Prace przeprowadzone w Hiszpanii zostały opisane w publikacji zatytułowanej „Globalne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu: rozważania na temat Agendy Rozwoju po Roku 2015” , pod kierownictwem José Antonio Alonso, poddanej dyskusji w innych ministerstwach i na forum dyskusyjnym w Salamance.

Reforma Komitetu Pomocy Rozwojowej wprowadza nowy sposób finansowania rozwoju i jest wynikiem modernizacji oficjalnej pomocy rozwojowej, tj. TOSD (Total Official Support for Sustainable Development). W odpowiedzi na pytanie dlaczego są potrzebne wspomniane nowe środki, krytykowane przez niektórych, mówca podał następujące przyczyny: pojawienie się nowych podmiotów i instrumentów, perspektywa darczyńcy, perspektywa odbiorcy, konieczność przywrócenia wiarygodności systemu.

W chwili obecnej 10 krajów strefy euro (Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy, Portugalia, Grecja, Belgia, Austria, Estonia i Słowacja) prowadzi debatę nad wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych w UE. Przewiduje się, że ogólne dochody z tytułu tego podatku wyniosłyby 35 mld euro.  To doświadczenie może okazać się bardzo interesujące w kontekście ustanowienia w przyszłości podatku od transakcji międzynarodowych powiązanego z finansowaniem rozwoju, aczkolwiek możliwość takiego powiązania jest uwarunkowana wyjściem z kryzysu gospodarczego i przeprowadzeniem dostosowań fiskalnych w krajach członkowskich rozpatrujących wprowadzenie rzeczonego podatku.

07

Podczas sesji zamykające seminarium, Rafael Rodríguez-Ponga, Przewodniczący PICM, podziękował za obecność przedstawicielom licznych instytucji publicznych, takich jak administracja centralna i administracje regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe regionu Kastylia i León oraz środowiska akademickie, wśród których wymienił wykładowców i studentów podyplomowego kursu współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Valladolid.

Podkreślił również rolę Międzynarodowej Platformy ds. Współpracy i Migracji (PICM) w rozpowszechnianiu wśród społeczeństwa wiedzy na temat nowych celów zrównoważonego rozwoju mających na celu eliminację ubóstwa po roku 2015.